Algemene voorwaarde

 

Algemene Voorwaarden van Medisch Pedicure Marjolein

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen de Medisch Pedicure Marjolein en een cliënt waarop Medisch Pedicure Marjolein deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Diensten

- Medisch Pedicure Marjolein zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Afspraken

- Behandelen vinden ambulant bij u thuis of op uw tijdelijke verblijf locatie plaats volgens afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden telefonisch, via what's app of email.

- De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk aan Medisch Pedicure Marjolein door te geven. De afmelding kan telefonisch of per email.

- Indien de cliënt de afspraak meer dan 2x achter elkaar niet nakomt, dan zal Medisch Pedicure Marjolein de cliënt een factuur sturen voor de behandeltijd.

- Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Marjolein, zal zij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de afspraak te verzetten.

- Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling

- Bij Medisch Pedicure Marjolein kunnen ten alle tijden de tarieven van de behandelingen telefonisch of via een email opgevraagd worden. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.

- De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling contact of via elektronische overboeking te voldoen. Tenzij anders is afgesproken, dan zal er een factuur gestuurd worden. Deze dient binnen 2 weken te zijn voldaan.

- Medisch Pedicure Marjolein is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

- Voor cliënten die vallen onder de zorg van podotherapeuten, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke voetzorg worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut. De kosten voor cosmetische voetzorg dient u zelf contant of via factuur te voldoen.

Persoonsgegeven en privacy

- De cliënt voorziet voor of tijdens de eerste behandeling alle gegevens die nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure Marjolein. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure Marjolein opgenomen in een systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Geheimhouding

- Medisch Pedicure Marjolein is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

- De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Marjolein verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Marjolein kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beschadiging en diefstal

- Medisch Pedicure Marjolein heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Marjolein meldt diefstal altijd bij de politie.

Garantie

- Medisch Pedicure Marjolein geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

- de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

- de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

- de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Klachten

- Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Marjolein.

- Medisch Pedicure Marjolein dient de cliënt binnen 5 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Marjolein de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Marjolein en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Gedrag

- De cliënt behoort zich in het bijzijn van Medisch Pedicure Marjolein behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Marjolein het recht de behandeling van cliënt te beëindigen zonder opgaaf van redenen. De cliënt behoort de kosten van de volledige behandeling contant te voldoen.

Recht

- Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Marjolein en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.